Dirt Protector 400 ml sprej - blokátor špíny

Neohodnoceno
Značka: Collonil

Nejnovější vývoj inspirovaný karbonovou technologií - blokátor nečistot z produktové řady Carbon s extrémním efektem odpuzujícím špínu,

Dostupnost Skladem
290 Kč
Dirt Protector 400 ml sprej - blokátor špíny
Neohodnoceno
Značka: Collonil
Česká výroba
PŘEVÁŽNĚ ČESKÁ VÝROBA
Více jak 90 % zboží vyrobeno v ČR
Rychlé doručení
RYCHLÉ DORUČENÍ
Odesíláme druhý den
Poradenství
ODBORNÉ PORADENSTVÍ
Osobně i po telefonu
Vrácení zboží zdarma
VRÁCENÍ ZDARMA
S kódem přes Zásilkovnu

Nejnovější vývoj inspirovaný karbonovou technologií - blokátor nečistot z produktové řady Carbon s extrémním efektem odpuzujícím špínu, prach a mastnotu. Zároveň dlouhodobě chrání ošetřovaný materiál proti vlhkosti. Inovativní high-tech ochrana zejména bílých a světlých bot, oděvů, kabelek či tašek. Umožňuje prakticky neomezenou ochranu všech druhů materiálů, včetně klima-membrány, jako je Gore-Tex nebo Sympatex. Zachovává prodyšnost a plnou funkčnost klima-membrán. Dirt Protector je vhodný pro obuv, oděvy, kabelky, tašky, batohy a další. Pravidelná aplikace výrazně prodlužuje životnost jednotlivých ošetřených materiálů a usnadňuje jejich čištění.

 

Návod:

Doporučujeme aplikovat ještě před prvním nošením ošetřovaného produktu (obuvi, oděvu,...)! Před použitím dózu dobře protřepejte. Sprej nanášejte v tenké vrstvě, na čistý a suchý povrch, ze vzdálenosti cca 30 cm. Aplikaci provádějte v dobře větraných prostorách. Při aplikaci se na ošetřovaném materiálu nesmí tvořit kapky. Nechte důkladně zaschnout, hladkou useň přeleštěte a broušenou useň zdrsněte. Poté je možné aplikovat další prostředky.   

 

Signální slovo: Nebezpečí!
Nebezpečné komponenty k etiketování:
Uhlovodíky, C11-12, isoalkany, <2% aromátické uhlovodíky; Uhlovodíky, C6-7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu.
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.